Codi Ètic

UNIFORMITAT: els entrenaments, desplaçaments i partits dels jugadors/es del CDT, s’hauran de realitzar obligatòriament amb la roba actual corresponent del CD Tortosa.

DISPONIBILITAT, COMPROMÍS I DISCIPLINA DELS JUGADORS/ES: els jugadors/es pertanyen al Club i queden a disposició de la direcció i coordinació esportiva que determinarà l’equip que els assigna i, si s’escau, si és necessària la seva participació en altres equips del Club. Els jugadors/es han d’assistir a tots els entrenaments i partits als que estiguin convocats i, en el cas de no poder fer-ho, han de trucar a l’entrenador o delegat corresponent.

PUNTUALITAT: els jugadors/es han de ser puntuals als entrenaments, a les convocatòries de partits i als actes que el Club pugui organitzar. En els desplaçaments fora de la Zona Esportiva Municipal podran ser acompanyats/des pel seu entrenador, coordinador o representant del Club si el mateix/a jugador/a i/o pares i familiars així ho demanen. Igualment, en el cas de que el Club ho consideri convenient, els jugadors/es podran ser acompanyats per membres de la directiva del club.

COMPORTAMENT: tots els jugadors/es del Club, com a membres i representants del mateix, es comportaran correctament tant dins com a fora del terreny de joc, en compliment dels valors esportius que el Club vol defensar i fomentar. En el cas que algun jugador/a cometi un acte de mal comportament durant la seva estada a les instal·lacions esportives (malmetre les instal·lacions i/o el material del Club, etc..), les famílies s’hauran de fer responsables ètica i econòmicament davant del Club.

CODI ÈTIC: d’obligada acceptació i compliment per tots els membres del Club (jugadors/es, pares i familiars, cos tècnic en general i junta directiva). Els membres de nova incorporació signaran el Codi Ètic alhora que fan la primera inscripció i amb la resta de documentació. Amb la signatura de cada full d’inscripció anual en quedarà renovat el compromís. Disponible a l’oficina del Club.

COMUNICACIÓ: els pares que vulguin comentar qualsevol aspecte esportiu relacionat amb els seus fills/filles ho faran adreçant-se al coordinador. En el cas de que la coordinació esportiva i/o entrenadors vulguin comentar algun aspecte en concret d’un jugador/a ho faran directament a aquest/a i, si ho creuen convenient, als seus pares de forma individualitzada. Les comunicacions d’interès general es faran normalitzadament via whatsapp, correu electrònic, telèfon o document entregat al jugador/a, segons sigui el cas.

FITXES FEDERATIVES: la tramitació de la fitxa federativa cada temporada davant la FCF, és requisit indispensable per jugar. Els jugadors/es i les famílies hauran de presentar el present full d’inscripció degudament emplenat i executaran els requisits en el termini proposat pel Club. En cas contrari, el Club no podrà assegurar la tramitació de la fitxa a temps per l’inici de temporada.

COMPROMÍS DEL CLUB: el compromís del Club amb el jugador/a serà inicialment d’una temporada, adquirit a través de la present inscripció.